BLS Logo

Apply Para sa Visa sa Spain Aa Pilipinas

Pahayag sa Privacy Online

Personal data

Sa ilalim ng General Data Protection Regulation (GPDR) ng EU, ang personal data ay:

“anumang impormasyon na may kinalaman sa pagkakakilanlan ng isang tao; ang kinikilang tao ay isang maaaring makilala, direkta man o hindi, sa pamamagitan ng pangalan, numero ng ID, lokasyon, pagkakakilanlan online o sa isa o higit pang kadahilanan tulad ng pisikal, physiological, genetic, mental, economic, kultural o sosyal na pagkakakilanlan ng naturang tao”.

Paano namin ginagamit ang inyong impormasyon

Ang privacy notice na ito ay magsasabi sa inyo kung paano kami, sa BLS International, magkokolekta at gagamiting ang inyong personal na data sa pagproseso ng impormasyon ng patas at naaayon sa bata sa kadahilanang ito ay nakolekta ng naaayon sa Article 5 at 6 at Recital 40 ng GDPR. Ang mga impormasyong nakolekta ay upang kayo ay mabigyan ng mas magandang serbisyo sa mga katanungan, kahilingan at proseso ng pag set ng appointment sa proseso ng visa application, pag track at pag trace ng progreso ng visa application, at paggamit ng web cookies para I personalize ang aming serbisyo sa mga aplikante (sumangguni sa Patakaran sa Cookies para sa iba pang impormasyon).

Bakit kailangan kolektahin at mag imbak ng personal data ang BLS International

Upang kami ay makapagbigay ng serbisyo na kailangan para kolektahin ang personal data para sa layunin ng pakikipag ugnayan at/o pagkakaloob ng detalyadong serbisyo. Sa anumang pagkakataon, kami ay naktuon sa pagsigurong anumang impormasyon ang aming nakolekta at nagamit ay para sa tamang layunin, at hindi makakaapekto sa pagsalakay sa inyong privacy. Sa mga tuntunin ng pakikipag-ugnay para sa mga layunin sa marketing, makikipag ugnayang ang BLS International para sa inyong pahintulot.

Ibabahagi ba ng BLS International ang aking personal na data sa iba?

Maaari naming ipasa ang inyong personal na data sa ikatlong partido na naka kontrata sa BLS sa pakikitungo sa inyo. Sinumang partido na pamamahaginan ng inyong data ay obligadong itago ang inyong detalye ng maayos, at gamitin lamang sa pagtupad sa serbisyo na nakalaan para sa inyo. Kapag hindi na kailangan ang inyong data, ito ay idi dispose sang ayon na rin sa policy at procedure ng BLS International. Kung nais naming ipasa ang inyong mga sensitibong personal na data sa ikatong partido, amin lamang gagawin matapos makuha ang inyong pahintulot, maliban sa kung kami ay legal at naka kontratang gawin kahit na walang pahintulot.

Paano gagamiting ng BLS International ang personal na data na nakolekta tungkol sa akin?

Ipo proseso ng BLS International (kolekta, imbak at gamitin) ang mga impormasyong iyong naibigay sa paraang tugma sa General Data Protection Regulation (GDPR) ng EU. Aming pagsusumikapan na itago ang inyong tama at napapanahong impormasyon, at hindi ito itago ng mas mahaba pa kaysa sa kailangan. Ang BLS International ay kailangang panatilihin ang impormasyon ng naaayon sa natas, katulad ng impormasyong kailangan sa income tax at layunin ng audit. Kung gaano katagal na kailangang itago ang ilang impormasyon ay ayon sa tiyak na pangagailangan at pagsasanay ng isang negosyo. Ang mga personal na data ay maaring itago ng mas matagal sa nasabing panahon batayna rin sa pangangailangan ng negosyo.

Sa anong pagkakataon na ang BLS International ay makikipag ugnayan sa akin?

Ang aming layunin ay hindi maging mapanghimasok, at magsagawa ng mga hindi nararapat o kinakailangang mga tanong. Samakatwid, ang impormasyon na iyong ibinigay ay sasailalim sa mahigpit na hakbang at pamamaraan upang maiwasan ang hindi autorisadong access at pagsisiwalat.

Malalaman ko ba ang mga personal na data na hinahawakan ng organisasyon tungkol sa akin?

Ang BLS International, sa inyong kahilingan, ay maaaring kumpirmahim ang impormasyon na hawak tungkol sa inyo at kung paano ito ipo proseso. Kung ang BLS International ay mayroong hawak na personal na data tungkol sa inyo, maaaring hilingin ang mga sumusunod na impormasyon:

 • Pagkakakilanlan at mga detalyeng pang kontak ng tao o organisasyon na may kinalaman kung paano at bakit ipo proseso ang iyong data. Sa ibang pagkakataon, ito ay kinatawan sa EU o and Data Protection Officer, kung ano ang naaangkop.
 • Ang layunin ng pagproseso at ang legal na basehan sa pag proseso.
 • Kung ang pagpo proseso ay base sa lehitimong interest ng BLS International o ng ikatlong partido, anf impormasyon tungkol sa mga interest.
 • Ang kategorya ng nakolekta, naimbak at naprosesong personal data.
 • Tatanggap o kategorya ng tatanggap ng data kung saan ito isisiwalat.
 • Kung aming intensyon na ilipat ang personal data sa ikatlong bansa o international organisation, ang impormasyon tungkol sa paano masisigurong ito ay ligtas na ginagawa. Ang EU ay sumang ayon sa pagpadala ng personal data sa ibang bansa sa dahilang nakamit nila ang minimum na pamantayan ng pangangalaga ng data.
 • Gaano katagal itatago ang data.
 • Detalye ng iyong karapatan na itama, burahin, paghigpitan o salungatin ang nasabing pag proseso.
 • Impormasyon sa iyong karapatan na bawiin ang pahintulot sa anumang oras.
 • Paano ipasa ang reklamo sa kinauukulan.
 • Kung ang probisyon ng personal data ay naayon sa batas o kontrata na kinakailangan, o pangagailangan sa pagpasok sa isang kontrata, at kung ikaw ay obligado na magbigay ng personal data at kalalabasan kung hindi magbigay ng nasabing data.
 • Ang pinanggalingan ng personal data kung hindi nakolekta galing mismo sa inyo.
 • Anumang detalye at impormasyon sa automatikong paggawa ng desisyon, tulad ng profiling at anumang makahulugang imposmasyon na may sangkot na logic, at ang kinalaman at inaaasahang kalalabasan ng nasabing pag proseso.

Anong mga klase ng ID ang aking dapat ibigay para ma access ang mga ito?

Ang BLS International ay tumatanggap ng mga sumusunod na klase ng pagkakakilanlan kung ang impormasyon sa inyong personal data ay hiniling:

Pasaporte, National Identity Card, Birth Certificate, Utility bill (mula sa huling 3 buwan), at iba pa

Kung mayroong iba pang katanungan o impormasyon sa pag access sa inyong personal na impormasyon sa BLS International, maaaring makipag ugnayan sa Data Protection Officer sa mga sumusunod na detalye:

Email Address dpo@blsinternational.net
Telephone Number +91 11 23329846
Address BLS International Services Ltd.,
912 Indra Prakash Building
21 Barakhamba Road
New Delhi 110001
INDIA