BLS Logo

PAKIKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Manila - Pilipinas

Oras ng Pagpapasa:

07:00 hanggang 11:00 hrs (Lunes hanggang Huwebes)
07:00 hanggang 09:00 hrs (Biyernes)

Oras ng Pagkuha ng Passport:

14:00 hanggang 16:00 hrs (Lunes hanggang Biyernes)

Address:
Spain Visa Application Centre
10th Floor Unit 1004 Liberty Center Building
104 H.V. de la Costa corner Leviste Salcedo Village,
Makati City, Philippines

Phone: +632-816 2177
Email: info.mnl@blshelpline.com

Walk In
Note: Simula sa 01 Hunyo 2017, hindi na tatanggapin ang mga aplikanteng walk in o mga walang appointment. Lahat ng aplikante ay hinihikayat na mag Schedule ng appointment para sa pagpasa ng aplikasyon.